Day: May 31, 2019

วันพืชมงคล

รู้จักกับพระราชพิธีและสิ่งที่พระโคกิน เพื่อเสี่ยงทายในวันพืชมงคล 2562

            สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่มาหลายร้อยปีนั้น ย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความเก่าแก่ควบคู่กัน ให้ลูกหลานชาวไทยได้ภูมิใจและรักษาไว้ด้วยเช่นกัน ตั้งแต่โบราณสถาน การแต่งกาย อาหาร รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่ล้วนมีความสำคัญต่อคนในชาติทั้งทางปฏิบัติและทางจิตใจ อีกทั้งยังมีความหมายที่ต่างกันไปในแต่ละประเพณี ซึ่งก็ได้ถูกนำมาเป็นวันสำคัญกำหนดอยู่ในปฏิทินของไทยเราจำนวนมาก เฉกเช่นเดียวกับวันพืชมงคล 2562 ที่เพิ่งผ่านพ้นมาด้วยเช่นกัน             วันพืชมงคล นับเป็นอีกวันสำคัญของไทยโดยเฉพาะกับเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน เนื่องจากในวันพืชมงคลนี้คือวันที่จะมีการประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ มีการเสี่ยงทายทำนายถึงเรื่องฟ้าฝน ความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตรนั่นเอง ซึ่งขนบธรรมเนียมการประกอบพระราชพิธีดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเหมือนที่พึ่งทางจิตใจ เป็นขวัญกำลังใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรได้วางแผนทำการเกษตรของตนในปีนั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกันกับการเสี่ยงทายในปีนี้ และก่อนที่เราจะไปดูคำทำนายจากสิ่งที่พระโคเลือกกินในวันพืชมงคล 2562 นี้ เราไปทำความรู้จักวันพืชมงคลให้มากขึ้นอย่างคร่าว ๆ กันหน่อยดีกว่า             วันพืชมงคลมีชื่อเรียกพระราชพิธีแบบเต็มว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” โดยเราเริ่มมีพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีการปรับความเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัยเรื่อยมา จนปัจจุบันในวันประกอบพิธีจะมีทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ มีพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ตลอดจนทอดพระเนตรพิธี และนอกจากพระสงฆ์ พราหมณ์ ผู้ซึ่งประกอบพิธีในส่วนของตนแล้ว ก็ต้องมีพระโค ซึ่งวันพืชมงคล 2562 Read More